การรับสมัครนิสิตคณะแพทยศาสตร์ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการผลิตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

เรื่อง การรับสมัครนิสิตคณะแพทยศาสตร์

เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการผลิตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำปีการศึกษา 2560

(more…)


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งทันตาภิบาล


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก

เป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ ตำแหน่งทันตาภิบาล

ในวันที่ จันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ อาคารอธิการบดี ชั้นสอง

(more…)


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
ในวันที่ จันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ อาคารอธิการบดี ชั้นสอง

(more…)


ประกาศผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์ จำนวน ๕ อัตรา


ประกาศผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคล

เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ

เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์

ในวันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น.

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

(more…)