ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งทันตาภิบาล

      ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งทันตาภิบาล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก

เป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ ตำแหน่งทันตาภิบาล

ในวันที่ จันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ อาคารอธิการบดี ชั้นสอง

ลำดับที่เข้าสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

นางสาวนฤมล โตตรชะขึง ผ่านเข้าสอบสัมภาษณ์