ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

เรื่อง การรับสมัครนิสิตคณะแพทยศาสตร์

เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการผลิตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำปีการศึกษา 2560