Press "Enter" to skip to content

การรับสมัครนิสิตคณะแพทยศาสตร์ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการผลิตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560

admin 0

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

เรื่อง การรับสมัครนิสิตคณะแพทยศาสตร์

เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการผลิตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำปีการศึกษา 2560