ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

      ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา โดยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

ในวันจันทร์ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยสอบข้อเขียน เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

รายชื่อบุคคลในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายบริการ

สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน ๑ ราย

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

นายพัฒนพงศ์ พิศตะคุ