ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

      ปิดความเห็น บน ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

รายชื่อบุคคลในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายบริการ

สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน ๑๑ ราย

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

นางสาวนิภารัตน์ ไชยสาร

นางสาวปริญญาพร ปราชญ์เมธีกุล

นางสาวมัลลิกา แซ่ตั้ง

นางสาวศศิวิมล คำนวล

นางสาววิชุดา ชัยสุวรรณ

นางสาวอัญชุลี แพทย์สมาน

นางสาวรดีวัลย์ พงศ์ปภาวินท์

นางสาวสุกัญญา ไชยยศ

นางสาวสรสวรรค์ ชำนาญยา

๑๐

นางสาวอภิญญา ใจหล้า

๑๑

นางสาวณฐพร ฝึกฝน