ราคากลาง การจัดซื้ออุปกรณ์ฯ

      ปิดความเห็น บน ราคากลาง การจัดซื้ออุปกรณ์ฯ

การจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา