การจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา