พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลัก

      ปิดความเห็น บน พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลัก

พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลัก

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

พันธกิจ (Mission):

 1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ครอบครัวที่มีความรู้คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปัญญา
  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพด้านการแพทย์
  และสาธารณสุข
 2. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
  โดยการดำเนินการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ในเขตภาคเหนือตอนบนและองค์กรภาคเอกชนเพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
 3. พัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
  ของประชาชนตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาวโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสังคม
  และประเทศชาติมีการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมุ่งการพัฒนาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วม
  ในประชาคมด้านสุขภาพสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน
 5. ด้านการบริหารคณะแพทยศาสตร์ต้องบริหารด้วยหลัก Good governance เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นคณะวิชาที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
  โดยการให้ได้รับการยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติการปฏิบัติภารกิจไม่ว่าจะเป็นการผลิตบัณฑิตการวิจัย การบริการวิชาการ
  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จะตั้งเป้าหมายให้นำไปสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของสุขภาวะพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  โดยยึดหลักพอเพียงประสิทธิภาพประสิทธิผลและธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ
 6. พัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย
  สู่การเป็น “Green university”
 7. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพแบบบูรณาการเป็นผู้นำด้านบริการสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
  ขยายความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างสุขภาพ สู่การเป็น “Healthy University” และก้าวสู่การเป็น “Healthy Community”

 


   สมรรถนะหลักของสถาบัน (Core Competency):

                ชำนาญเรื่อง Family Health Team

                Social Engagement

               (Student Engagement to Community Engagement)

                Surveillance System

                Primary Care to Primary Health Care