เป้าหมาย ยุทธศาสตร์

      ปิดความเห็น บน เป้าหมาย ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


เป้าหมาย

            1.  จัดการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนเป็นหลัก

            2. นิสิตทุกคนผ่านการอบรมเป็น อสมน.

            3. นิสิตทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม


ยุทธศาสตร์

          ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่จะทำให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและ เป้าหมาย ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ จำนวน 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

                        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

                        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยสู่ระดับนานาชาติ

                        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ช่วยพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสังคมและประเทศ

                        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) อย่างยั่งยืน

                        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาบาล (Good Governance)

                        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green University

                        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการให้บริการและส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการด้านบริการสาธารณสุข