คณะกรรมการประจำคณะ

      ปิดความเห็น บน คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะประจำคณะแพทยศาสตร์


 1. คณบดีแพทยศาสตร์
 2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 3. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และประกันคุณภาพการศึกษา
 4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
 5. รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัยทางการแพย์และสาธารณสุข
 6. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
 7. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์
 8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
 9. รองคณบดี ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.พะเยา
 10. รองคณบดี ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.นครพิงค์
 11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการแพทย์แผนจีน
 12. หัวหน้าสาขาวิชาแพทยศาสตร์
 13. หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
 14. หัวหน้าสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์
 15. หัวหน้าสาขาวิชาพยาธิวิทยา
 16. หัวหน้าสาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
 17. หัวหน้าสาขาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
 18. หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 19. หัวหน้าสาขาวิชาการส่งเสริม
 20. ผศ.ดร.สมชาย  จาดศรี
 21. ดร.บุญลือ  ฉิมบ้านไร่
 22. หัวหน้าสำนักงานคณะแพทยศาสตร์
 23. นางสาวอรวรรณ  พงษ์ต๊ะ
 24. นางรัฏิกาล  ศรีชัยอินทร์