ประวัติคณบดี

      ปิดความเห็น บน ประวัติคณบดี

ประวัติคณบดีคณแพทยศาสตร์


ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร

รองอธิการบดี และคณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา


ประวัติการศึกษา

– วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

– วุฒิบัตร โสต สอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

– รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครอง สถาบันปกเกล้า

– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก

 

ผลงาน

– พ.ศ. 2536 สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ในโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

– พ.ศ. 2537 ริเริ่มโครงการควบคุมและป้องกันโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย

          – พ.ศ. 2538 ริเริ่มโครงการอนุรักษ์แม่น้ำน้อย จ.สิงห์บุรี แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียปลาตาย

– พ.ศ. 2545-2547 ริเริ่มและดำเนินงานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ

– พ.ศ. 2546 เป็นผู้นำการขับเคลื่อนนโยบาย และเป้าหมาย เมืองไทยแข็งแรง

– พ.ศ. 2553 ริเริ่มโครงการ 1 มหาวิทยาลัย: 1 จังหวัด มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

– พ.ศ. 2555 ริเริ่มโครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

  “ด้วยปิงปองจราจรชีวิต 7 สี” จังหวัดสิงห์บุรี

– พ.ศ. 2556-2558 ริเริ่มโครงการ “หมู่บ้านสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพ

     รัตนราชสุดาฯ” จังหวัดพะเยา

รางวัล

– โล่ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

– โล่ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร

– โล่ศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

– โล่ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก

– โล่พ่อตัวอย่างแห่งชาติ จังหวัดสิงห์บุรี ในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2550

 

หน้าที่พิเศษ

– พ.ศ. 2545 ผู้เชี่ยวชาญ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ ชาติ

– พ.ศ. 2547 กรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

– พ.ศ. 2548 คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ

– พ.ศ. 2548 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

– พ.ศ. 2555 ประธานกรรมการขับเคลื่อนด้านสุขภาพและความปลอดภัยอาหาร คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

หน่งที่สคัญ

– พ.ศ. 2532 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

– พ.ศ. 2534 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

– พ.ศ. 2536 ผู้อำนวยการกองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย

– พ.ศ. 2539 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

– พ.ศ. 2540 รองอธิบดีกรมอนามัย

– พ.ศ. 2542 ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข (ด้านพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข)

– พ.ศ. 2545 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

– พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมอนามัย

– พ.ศ. 2547-2549 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สายการศึกษา : กระทรวงศึกษาธิการ

– พ.ศ. 2551 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

– พ.ศ. 2552 รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

– พ.ศ. 2553 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

– พ.ศ. 2557 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

งานด้านการเมือง

– พ.ศ. 2551 ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิชาญ มีนชัยนันท์)

– พ.ศ. 2554 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข (นายวิทยา บุรณศิริ),   (นายแพทย์ประดิษฐ์ สินธวณรงค์)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

– มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก