คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะผู้บริหาร MD.

@ 2017 school of medicine