คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

วิชาอนามัยชุมชน

@ 2017 school of medicine