คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

วิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

@ 2017 school of medicine