ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ

      ปิดความเห็น บน ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการที่สอบผ่าน โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ

โดยให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Intensive English ณ สถาบัน Southbourne School of English เมืองโบร์นมัธ ประเทศอังกฤษ

และหลักสูตร English Class ณ สถาบัน Phoenix Academy เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย

เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตอบสนองความเป็นสากล ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร

ได้มอบ Pocket money เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ด้วย