สัญลักษณ์ประจำคณะ

      ปิดความเห็น บน สัญลักษณ์ประจำคณะ

สัญลักษณ์ประจำคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา