รายชื่อผู้นำเสนอผลงาน

กำหนดการนำเสนอผลงานประเภทปากเปล่า (Oral presentation)

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.

    ตารางการนำเสนอประเภทปากเปล่า ห้องที่ 1 (PN7)  
รหัสผลงาน เวลา ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ
O 01 13.00 – 13.20 น. การส่งเสริมโภชนาการสำหรับครอบครัวที่มีเด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสง อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี คุณดาราวรรณ พบวงศ์ษา
O 02

13.20 – 13.40 น.

ประสบการณ์ของครอบครัวกับการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 คุณศิริขวัญ  แสงมณี
O 03 13.40 – 14.00 น. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเข้าถึงบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีชาวเขาอายุ 30-60 ปี ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน คุณศุภกานต์ คีรีสันติกุล
O 04 14.00 – 14.20 น. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้านของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุปผาราม อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน คุณยุพิน แสนยะเสนีย์
O 05 14.20 – 14.40 น. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติงานในการควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง นพ. วสุชล ชัยชาญ
O 06 14.40 – 15.00 น. การจัดการคุณภาพน้ำพื้นที่ต้นน้ำลำธาร อำเภอแม่แจ่ม แบบมีส่วนร่วม คุณโสภา สงคราม
O 07 15.00 – 15.20 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก คุณสราลี ศรีชัยยะ
O 08 15.20 – 15.40 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานตามบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก คุณคัชนียา หวานอารมณ์
O 19 16.20 – 16.40 น. การเสริมสร้างความตระหนักทางด้านความปลอดภัยและแนวทางการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุของพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมัน พัชราภรณ์ จันตา

 

    ตารางการนำเสนอประเภทปากเปล่า ห้องที่ 8 (PN8)  
รหัสผลงาน เวลา ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ
O 09 13.00 – 13.20 น. ประสิทธิผลของการใช้แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อควบคุมและป้องกันการติดเชื้อดื้อยา ในผู้ป่วยที่บ้าน : กรณีศึกษาผู้ป่วยเชื้อดื้อยาหลังจำหน่ายที่บ้าน ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน คุณฐิตาภร วงศ์ถิรกุล
O 10 13.20 – 13.40 น. การประเมินคัดกรองผู้ป่วยที่มาด้วยอาการเจ็บอก โดยใช้ Modify Early Warning  Signs ในการช่วยวินิจฉัย โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันห้องตรวจทั่วไป โรงพยาบาลพะเยา คุณกชพร  สาคะศุภฤกษ์
O 11 13.40 – 14.00 น. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านด้วยกระบวนการ 1A4C กับความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน (ADL) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอนในกลุ่มชาติพันธุ์ขมุ ไทลื้อ เหาะ และลัวะ คุณภควันต์ จันต๊ะ
O 12 14.00 – 14.20 น. โครงการ บ้านหนองท่าควาย ร่วมใจ ตระหนักภัยมะเร็งหมู่ที่ 7 บ้านหนองท่าควาย ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยาปี 2559 นสพ. ภูวณ ปุณภพระพี
O 13 14.20 – 14.40 น. วิจัยชุมชน เรื่อง ชาวห้วยข้าวก่ำแข็งขันป้องกันข้อเสื่อม นสพ. ชัชวาล ตั๋นคำ
O 14 14.40 – 15.00 น. ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในผู้ป่วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น แผนกศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ คุณภัทราพร แก้วประทุม
O 15 15.00 – 15.20 น. ผลของโปรแกรมการอบรมโรคหลอดเลือดสมองต่อความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา คุณกรรณิการ์  เงินดี
O 16 15.20 – 15.40 น. รูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน คุณศรีสังวาลย์ ศรีทรายคำ
O 17 15.40 – 16.00 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติตัวของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มารับบริการที่แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี คุณอัมภรรณี  ตันเจริญ
O 18 16.00 – 16.20 น. การส่งเสริมความปลอดภัยของพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันด้วย FULL BODY SAFETY HARNESS พลวัฒน์ สัตโส

การนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ (Poster presentation)

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ หอประชุมพญางำเมือง

รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ
P 01 ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงเบาหวานที่เข้าร่วมโปรแกรมการดูแลตนเอง ตามวิถีชุมชน ตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร คุณวันเพ็ญ ดาบสมเด็จ
P 02 ปัจจัยเสี่ยงต่อการใช้เสพสารเสพติดของเยาวชน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตเทศบาลนครสกลนคร คุณสุวพันธุ์ คะโยธา
P 03 ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นพ. พีรสันต์ ปั้นก้อง
P 04 ผลของโปรแกรมการอบรมการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติต่อความรู้และทักษะนิสิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา คุณกรรณิการ์  เงินดี
P 05 ผลของกิจกรรมอบรมการดูแลฉุกเฉินขั้นพื้นฐานต่อความรู้ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา คุณณัฐรดา ก้อนจันทร์เทศ
P 06 การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลัก 3 อ. ของผู้สูงอายุ หมู่บ้านน้ำตกพัฒนา ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย คุณวรุฒ ดวงจิตร
P 07 การเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารจากการย่อยสลายมูลฝอยอินทรีย์ของไส้เดือนสายพันธุ์ (Eudrilus eugeniae) แอฟริกัน ไนท์ ครอเลอร์ คุณนรินทร์ จรูญเพ็ญ
P 08 ลักษณะเฉพาะเกี่ยวเนื่องไส้ติ่งอักเสบทะลุ นสพ.ไกรพิชิต ปรุงฆ้อง
P 09 ประสิทธิผลของการเข้าร่วมโปรแกรมออกกำลังกายในหญิงตั้งครรภ์ต่อการเจ็บครรภ์ระยะที่ 1 และ 2 นสพ.อุทิศ ศรีวิชัย
P 10 การตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน เพื่อการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้วยแผนที่เสียง เพ็ญเพ็ชร เพ็ชรอำไพ
P 11 ปัจจัยเกี่ยวเนื่องการเสียชีวิตในผู้ป่วยวัณโรค นสพ.จิตติพร มากเมือง
P 12 การติดตั้งการ์ดป้องกันตรงจุดที่มีการหนีบของเครื่อง Spot welding แผนก Wire mesh นิลาวัณย์ แข็งแรง
P 13 กระบวนการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัยโดยเครือข่ายสุขภาพชุมชน: กลไกวงจรการพัฒนาคุณภาพ ดร.นภดล สุดสม
P 14 ผลของโปรแกรมอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ต่อความรู้ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา คุณพัฒนพงษ์  พิศตะคุ
P 15 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย คุณกุลชา กุณาฝั้น
P 16 การประเมินความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม คุณศรีสุดา บุญวิเศษ
P 17 ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของคนงานทำโกศ ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม คุณวีรภัทร มาเมือง
P 18 การศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับประสิทธิผลของโปรแกรมการควบคุมโรคเบาหวานชนิดที่ 2 น.ส. ประภาพรรณ    เกิดป้าน
P 19 ปัจจัยเกี่ยวเนื่องดื้อยาต้านไวรัสในระหว่างผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโรคเอดส์ คุณจิรศักดิ์ วรรณชัย
P 20 ปัจจัยเสี่ยงของตัวเหลืองตาเหลืองสรีรวิทยาในระหว่างเด็กแรกเกิด คุณวารุณี สินธุพันธ์ประทุม
P 21 การศึกษาเรียนรู้ Madical professionalism จากกิจกรรม SMST First Date ของรหัส 59 มหาวิทยาลัยพะเยา คุณวรากร แสงเงินชัย
P 22 HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s project of new Medical Student recruitment program for rural area in Thailand พญ. พรสุดา กฤติกาเมษ
P 23 ปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ในระหว่างวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น นิสิตแพทย์วิชัย พิบูลย์/ กัญญาณัฐกานต์ กรมเมือง
P 24 ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง คุณสุปาณี พงษ์นิกรดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว
P 25 การตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในช้อนและส้อมจากโรงอาหารสำนักงานกลางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ จ.ลำปาง) คุณกิษฐนาฏ  วงศ์เครือ
คุณณัฐพิน  อินต๊ะสุข
ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์
P 26 การวิเคราะห์หาความเข้มข้นและวิธีการกำจัดซัลไฟด์ที่มีผลต่อไซยาไนด์ในน้ำเสีย คุณกัญญารัตน์  ปิยะมาตย์
ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์
P 27 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงกับพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มชาวเขาเผ่าม้ง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย รพีพงษ์ สิทธิขันแก้ว
ดร.ทวีวรรณ  ศรีคำสุข
P 28 ปัจจัยที่มีผลต่อการสะสมของสารเคมีปราบศัตรูพืชในเลือดในประชากร ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา นสพ.ประชาธิป พลลาภ
P 29 นวัตกรรม มหกรรมสุภาพดี วิภีภูไทโนนหอม รพ.สต.โนนหอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร คุณเกียรติศักดิ์ เภาโพธิ์
P 30 การควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ด้วยวิธีการดูแลสุขอนามัยอย่างถูกวิธีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา นายธนาพร ดอนมูล