ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

                    มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงในทุกด้าน เป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการต่างๆ ที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์โดยเฉพาะภาคเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูน จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา ที่ประชากรประสบปัญหาภาวะยากจน ปัญหาด้าน สุขภาพและด้านสังคม การขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยสำคัญในการชักนำให้เกิดความเจริญที่ยั่งยืน ช่วยบรรเทาและขจัดปัญหาดังกล่าว

                    ในปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา จึงได้เปิดรับนิสิตรุ่นแรก จำนวน 93 คน

ในปีต่อมาได้เปิดสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยชุมชนแขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพิ่มขึ้น พร้อมกับโอนย้ายนิสิตประมาณ 300 คน ไปสังกัดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551

                    เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ จึงได้เปลี่ยนชื่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยาและได้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยรับโอนอาจารย์ นิสิต และหลักสูตร มาจากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดทำหลักสูตรใหม่อีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่) และหลักสูตรวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รวมเป็น 5 หลักสูตร พร้อมกับเตรียมการเปิดสถานผลิตแพทย์ โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การผลิต และการพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ควบคู่ไปกับการจัดตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา และเปิดให้บริการเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 ซึ่งคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2553เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย และการประกาศใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

                    ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์ และสาธารณสุข โดยมีหลักสูตรดังนี้

            1.  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

            2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

                (กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน และกลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม)

            3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

            4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน

            5.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

            6.  หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

            7.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต