คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 p1
 ดร. นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

p7

t14 p9
ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า
รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต
และประกันคุณภาพการศึกษา
ดร.น้ำเงิน จันทรมณี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย
นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
และประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
p4 p2 p6
ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยสาขาวิชาแพทยศาสตร
แพทย์หญิงณัฎฐินี  นันทาทอง
รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา
วิชาการ และกิจการนิสิตสาขาวิชาแพทยศาสตร
นายแพทย์วีระชัย จำเริญดารารัศมี
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์
p8 p3 p5
ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการแพทย์แผนจีน
แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร
รองคณบดีฝ่ายศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
โรงพยาบาลพะเยา
นายแพทย์ธำรง หาญวงศ์
รองคณบดีฝ่ายศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
โรงพยาบาลนครพิงค์
t11 t12
t13
ดร.เทียนทอง  ต๊ะแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.รุ่ง  วงศ์วัฒน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ดร.อนุกูล มโนทน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

t10 t15  wasuchon-chaichan_new
ดร.ทวีวรรณ  ชาลีเครือ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ดร.ประจวบ  แหลมหลัก ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบูรณาการวิชาการ และกิจการพิเศษ นพ.วสุชล  ชัยชาญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิชาการ
สาขาวิชาแพทยศาสตร์