อาจารย์

อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 ดร. นายแพทย์ วิชัย เทียนถาวร คณบดี
2
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์
องอาจ วิพุธศิริ รองคณบดี
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด จูหว้า รองคณบดี
4 นายแพทย์ ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ รองคณบดี
5 ดร. น้ำเงิน จันทรมณี รองคณบดี
6 แพทย์หญิง ณัฎฐินี นันทาทอง รองคณบดี
7 แพทย์หญิง เพ็ญนิภัท นภีรงค์ รองคณบดี
8
ดร.
เทียนทอง
ต๊ะแก้ว
รองคณบดี
9
นายแพทย์
เทพนฤมิตร
เมธนาวิน
หัวหน้าสาขาวิชาแพทย์แผนไทย
10 รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม หัวหน้าสาขาวิชาพยาธิวิทยา
11 ดร. อนุกูล มะโนทน ผู้ช่วยคณบดี
12 ดร. ทวีวรรณ ศรีสุขคำ ผู้ช่วยคณบดี
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่ง วงศ์วัฒน์ ผู้ช่วยคณบดี
14 ดร. ประจวบ แหลมหลัก ผู้ช่วยคณบดี
15 นายแพทย์ วสุชล ชัยชาญ ผู้ช่วยคณบดี
16 นายแพทย์ ทันที ศรีสุขคำ ผู้ช่วยคณบดี
17 แพทย์หญิง วิชชุดา ลิมปิอังคนันต์ ผู้ช่วยคณบดี
18 แพทย์หญิง สรัสวดี เถลิงศก ผู้ช่วยคณบดี
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย จาดศรี อาจารย์
20 ดร. บุญลือ ฉิมบ้านไร่ อาจารย์
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัณหวัช ไชยวงศ์ อาจารย์
22 ดร. เกษแก้ว เสียงเพราะ อาจารย์
23 ดร. สุทธิชัย ศิรินวล อาจารย์
24 ดร. ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง อาจารย์
25 ดร. อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ อาจารย์
26 นางสาว รัศมี จันทร์กวีกูล อาจารย์
27 นางสาว รสรินทร์ แก้วตา อาจารย์
28 นางสาว ศรีสุดา เจริญดี อาจารย์
29 นางสาว เนตรนภา พรหมมา อาจารย์
30 นางสาว พรพนา สมจิตร อาจารย์
31 นางสาว ปิยะนุช โลนันท์ อาจารย์
32 นางสาว ภัชรี พิมาลรัมย์ อาจารย์
33 นางสาว กานต์ชนก สุขบท อาจารย์
34 นางสาว ณัฐา พิพัฒน์ชลธี อาจารย์
35 นาย ธนภัทร สิทธิอัฐกร อาจารย์
36 นางสาว มนธิชา กัลยาลือ อาจารย์
37 นางสาว นฤมล บูรพา อาจารย์
38 นางสาว พรรณวดี สิงห์แก้ว อาจารย์
39 นางสาว มนชนก ชูวรรธนะปกรณ์ อาจารย์
40 นาย นัฐพล ปันสกุล อาจารย์
41 นาย ประกาศิต ทอนช่วย อาจารย์
42 นางสาว พรรษา ปวงคำ อาจารย์
43 นางสาว สายฝน ผุดผ่อง อาจารย์
44 นาง อรทัย เกตุขาว อาจารย์
45 นางสาว รัตนวดี แก้วเทพ อาจารย์
46 นางสาว วรรณิตา สกุลวัฒนะ ผู้ช่วยสอน
47 นาย เก่ง ชัยชนะ ผู้ช่วยสอน
48 นาย พงศธร ศิลาเงิน ผู้ช่วยสอน
49 นางสาว วิริญญา เมืองช้าง ผู้ช่วยสอน
50 ว่าที่ ร้อยตรีหญิง นิศารัตน์ อุตตะมะ ผู้ช่วยสอน