ค่านิยม (Core Value)

ประกอบด้วย

วินัย    หน้าที่    สามัคคี    เสียสละ    สัจจะ    กตเวที