ทำเนียบคณบดี

ระยะแรก ยุควิทยาเขตสารสนเทศมหาวิทยาลัยพะเยาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

p1

ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร

(1 ธันวาคม 2551-16 กรกฎาคม 2553)

           คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ในนาม “สำนักวิชาแพทยศาสตร์” สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้พัฒนานิสิตให้เป็นแกนนำ
ด้านสุขภาพ โดยการอบรมนิสิตทุกคนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขนิสิต (อสม.น.)
และได้ริเริ่มจัดทำโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรสร้างเสริมสุขภาพ
(Healthy University) มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

—————————————————————————————————–

ระยะที่สอง  ยุคอธิการ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี สมัยที่ 1

p1

ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร

(17กรกฎาคม 2553 – 21 กันยายน 2557)

             เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
“คณะแพทยศาสตร์” และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการแพทยสภา
มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553
คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดการประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยกับการแก้ปัญหาวิกฤตชาติ”
คณะแพทยศาสตร์ ได้ริเริ่ม “โครงการพัฒนาหมู่บ้านสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดพะเยา ปี 2556-2558
ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ และได้รับมอบโล่เกียรติคุณ จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ
คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557

—————————————————————————————————–

ระยะที่สาม  ยุคอธิการ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี สมัยที่ 2

p1

ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร

(22 กันยายน 2557 –  ปัจจุบัน)

        จัดทำโครงการ ม.พะเยารวมพลังสร้างสุขภาพ เทิดไท้องค์ราชันย์ 5 ธันวามหาราช
ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 9,999 คน
จากความสำเร็จการดำเนินโครงการฯ ได้ขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดสิงห์บุรี
เมื่อเดือนมกราคม 2558 และได้ประเมินผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558
ผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นหมู่บ้านสุขภาพดี และได้รับมอบโล่เกียรติคุณ
จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่21สิงหาคม 2558