ประวัติคณะแพทยศาสตร์

 

ประวัติและความเป็นมาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ

ระยะแรก ยุควิทยาเขตสารสนเทศมหาวิทยาลัยพะเยาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

(1 ธันวาคม 2551-16กรกฎาคม 2553)

        คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ในนาม “สำนักวิชาแพทยศาสตร์” สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ภายใต้การบริหารของ ดร. วีระชัย ณ นคร เป็นผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ผู้บริหารคนแรกของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ คือ นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับโอนนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่2 จำนวน 93 คน และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1จำนวน 150 คน จากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รวมมีนิสิตในสังกัด จำนวน 243 คน มีบุคลากรสายวิชาการจำนวน 10 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 3 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 13 คน โดยตั้งเป้าหมายพัฒนาหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและด้านแพทยศาสตร์ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราช และได้แต่งตั้งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชเป็นสถาบันพี่เลี้ยงการผลิตแพทย์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยาได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุขในด้านกระทรวงสาธารณสุขมีนายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ลงนาม ในส่วนของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา มีท่าน ดร.พรชัย นุชสุวรรณ ประธานคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยาและรองผู้อำนวยการเป็นผู้ลงนาม ในระยะแรกได้กำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ดังนี้

ปรัชญา: “วิชาชีพทรงคุณค่า วิชาการทันสมัย งานวิจัยพัฒนา นำพาจริยธรรม”

ปณิธาน : สำนักแพทยศาสตร์ มุ่นมั่นในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีศักยภาพทางด้านวิชาชีพ วิชาการ งานวิจัยและมีจรรยาบรรณ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้นอย่างเหมาะสมในชุมชน สังคม และประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และ
                สาธารณสุขที่มีคุณภาพ สร้างเครือข่ายงานวิจัย บริการวิชาการ บริหารจัดการตามหลัก
                ธรรมาภิบาล สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

อัตลักษณ์ : วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ และกตเวที
                  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้พัฒนานิสิตให้เป็นแกนนำด้านสุขภาพ โดยการอบรมนิสิตทุกคนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขนิสิต (อสม.น.) และได้ริเริ่มจัดทำโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy University) มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานแผนงานพัฒนาสถาบันสาธารณสุขให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ (สอส.) ระยะที่ ๒ โดยใช้แนวคิดและกลวิธีการสร้างสุขภาพ 6 อ. (ออกก าลังกาย อาหารปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม อารมณ์ดี อโรคยาและอบายมุข) ใช้ อสม.น. เป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรนิสิต ประชาชน และภาคีเครือข่ายสุขภาพ

ระยะที่สอง ยุคอธิการ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี สมัยที่ 1

(17กรกฎาคม 2553 – 21 กันยายน 2557)

เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่16 กรกฎาคม 2553 ภายใต้การบริหารของศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาสมัยแรกส านักวิชาแพทยศาสตร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะแพทยศาสตร์” โดยมีนายแพทย์วิชัย เทียนถาวร เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์คนแรกได้ก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ ดังนี้

ปรัชญา:

“True Success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind. ”

ปณิธาน : ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

วิสัยทัศน์ : มุ่งผลิตบัณฑิตและงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข

อัตลักษณ์ : วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ และกตเวที

คณะแพทยศาสตร์ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และสร้างหลักสูตรใหม่เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 11/2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทยหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในระยะนี้ มีจำนวน 14 หลักสูตร บัณฑิตรุ่นแรกของคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน 93 คน
มีงานทำ 100% การประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2556 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบคุณภาพ
(สกอ. และ สมศ.) อยู่ในระดับดีมาก

ในการดำเนินงานพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และได้
ขยายผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy University) มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ลงสู่ชุมชน โดยจัดท าโครงการพัฒนา “มหาวิทยาลัยพะเยาสร้างสุขภาพ” สู่ “เทศบาลต าบลแม่กาสร้างสุขภาพ” โดยใช้แนวคิดกลวิธีสร้างสุขภาพ 6 อ. มีจุดมุ่งหมายขยายองค์ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชนท้องถิ่น ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Active learning truth action) โดยการมอบหมายให้อาจารย์และนิสิตรับผิดชอบหมู่บ้าน (18 หมู่บ้าน) ท าการวินิจฉัยชุมชนแบบมีส่วนร่วม ได้แผนการแก้ไขปัญหาในชุมชนและได้น าเสนอเพื่อขอพิจารณาอนุมัติด าเนินโครงการและอนุมัติงบประมาณด าเนินการ สภาเทศบาลต าบลแม่กาได้อนุมัติงบด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ จ านวน 10 โครงการ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 889,490 บาท (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดการประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยกับการแก้ปัญหาวิกฤตชาติ” โดยเชิญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.ประเวศ วะสี บรรยายพิเศษเรื่อง“มหาวิทยาลัยกับการแก้ปัญหาวิกฤตชาติ” โดยใช้แนวทางการดำเนินงาน 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด มีการลงบันทึกความร่วมมือในการปฏิบัติงาน (MOU)ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา กับผู้นำท้องถิ่นในแต่ละอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ และที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะวิชาได้รับผิดชอบพื้นที่ในระดับอำเภอ เพื่อเป็นพื้นที่ในการพัฒนางานด้านต่างๆ อย่างบูรณาการ การดำเนินงานพัฒนาในระดับพื้นที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมจนผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำเป็นแนวทางการดำเนินงาน 1 คณะ 1 โมเดล คณะแพทยศาสตร์ ได้ริเริ่ม “โครงการพัฒนาหมู่บ้านสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดพะเยา ปี 2556-2558 ในระยะเริ่มต้นในปี 2556 ดำเนินงานในพื้นที่ 9 อำเภอ ๆ ละ 1 ตำบล รวม 9 ตำบล ได้แก่

1) ตำบลจุน อำเภอจุน

2) ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน

3) ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว

4) ตำบลปุาซาง อำเภอดอกคำใต้

5) ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ

6) ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง

7) ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ

8) ตำบลขุนควร อำเภอปง

9) ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง

ในปี 2557 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เข้าร่วมเพิ่ม จำนวน 12 แห่ง รวมเป็น 21 แห่ง คณะกรรมการภายในระดับคณะประเมินผล ทั้ง 21 รพ.สต. โดยใช้เกณฑ์ 3 เกณฑ์ คือ

1. ผ่านเกณฑ์ Healthy Thailand 4 มิติ 17 เปูาหมาย 23 ตัวชี้วัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2. ผ่านเกณฑ์คุณภาพชีวิต 3P (People Place Partnership)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3. ดำเนินการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในกลุ่มอายุ15 – 60 ปี

โดยใช้เครื่องมือ “ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี” ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผลการประเมิน มี รพ.สต. จำนวน 17 แห่ง ผ่านเกณฑ์ โครงการพัฒนาหมู่บ้านสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับมอบโล่เกียรติคุณ จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่24 กันยายน 2557

ระยะที่สาม ยุคอธิการ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี สมัยที่2
(22 กันยายน 2557– ปัจจุบัน)

เป็นการดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาสมัยที่สอง โดยมี ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์
โดยยังคงปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ ไว้เช่นเดิมคณะแพทยศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอน โดยมีหลักสูตรใหม่ เพิ่มขึ้น 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้ปิดการเรียนการสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) รวมจ านวนหลักสูตรทั้งหมด ที่จัดการเรียนการสอนจำนวน 14 หลักสูตร

คณะแพทยศาสตร์ ดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดท าโครงการ ม.พะเยารวมพลังสร้างสุขภาพ เทิดไท้องค์ราชันย์ 5 ธันวามหาราช
ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 9,999 คนจากความสำเร็จการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของจังหวัดพะเยา ได้ขยายพื้นที่การดำเนินโครงการไปยังจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อเดือนมกราคม 2558 ดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 6 อำเภอๆ ละ 1 ตำบล รวม 6 ตำบล ได้แก่

1) ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี

2) ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี

3) ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน

4) ตำบลหัวปุา อำเภอพรหมบุรี

5) ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน

6) ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง

โดยได้ส่งนิสิตมาฝึกประสบการวิชาชีพในรูปแบบของทีมหมอครอบครัว (Family Health Team) ทีมละ 6-7 คนประกอบด้วยนิสิตแพทย์ นิสิตสาขาอนามัยชุมชน สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาการส่งเสริมสุขภาพ และได้ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558คณะกรรมการประเมินผลประกอบด้วย ตัวแทนส านักโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นหมู่บ้านสุขภาพดี ทั้ง 6 ตำบล และได้รับมอบโล่เกียรติคุณ จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ
คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่21สิงหาคม 2558