คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์

ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง

หมายเหตุ

๑.

ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร ประธานกรรมการ คณบดีคณะแพทยศาสตร์/หัวหน้าสาขาวิชาแพทยศาสตร์

๒.

ดร.น้ำเงิน  จันทรมณี กรรมการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย/ หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

๓.

แพทย์หญิงณัฎฐินี  นันทาทอง กรรมการ รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา วิชาการ และกิจการนิสิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์

๔.

นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน กรรมการ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา และประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาการแพทยศาสตร์ และหัวหน้าสาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน

๕.

ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง กรรมการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย สาขาวิชาแพทยศาสตร์

๖.

ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี กรรมการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการแพทย์แผนจีน

๗.

ดร.ประจวบ  แหลมหลัก กรรมการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบูรณาการวิชาการและกิจการพิเศษ

๘.

ผศ.ดร.รุ่ง  วงศ์วัฒน์ กรรมการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต/ หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยชุมชน

๙.

ผศ.ดร.รัตนา  ทรัพย์บำเรอ กรรมการ หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

๑๐.

รศ.ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม กรรมการ หัวหน้าสาขาพยาธิวิทยา

๑๑.

ดร.อนุกูล  มะโนทน กรรมการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

๑๒.

ดร.สมชาย  จาดศรี กรรมการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน

๑๓.

ผศ.ดร.สมคิด  จูหว้า กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิตและประกันคุณภาพการศึกษา

และหัวหน้าสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

๑๔.

นายพิทักษ์ ตันนันตา ผู้ช่วยเลขานุการ หัวหน้างานบริหารงานบุคคล