ข้อมูลทั่วไป การประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2

14459826_1082583008457122_535205934_n

การประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2
“นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” Social Innovation for Quality of Life Development
วันที่  7 – 8 ธันวาคม 2559  ณ ห้องประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักการและเหตุผล

การมีสุขภาพดีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่พึงได้รับและเป็นจุดหมายสูงสุดของความปรารถนาของมนุษย์ แต่ในปัจจุบันประชาชนยังประสบปัญหาสุขภาพเนื่องจากภัยคุกคามในหลายรูปแบบ อาทิ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ หรือ โรคเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตในปัจจุบันของประชาชน การแก้ปัญหาสุขภาพต้องใช้หลักที่ว่า “สร้างนำซ่อม” คือ การสาธารณสุขเชิงรุก เพื่อให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จึงก่อให้เกิดเทคนิค วิธีการ อุปกรณ์ ต่างๆ ขึ้นในการสร้างเสริมสุขภาพ หรือที่เรียกว่า “นวัตกรรมทางสุขภาพ” โดยมุมมองใหม่ของการพัฒนาระบบสาธารณสุข คือ การสร้างพลังการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชน

มหาวิทยาลัยพะเยามีวิสัยทัศน์อย่างเด่นชัดในการสร้างปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment) ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเคียงคู่ชุมชน โดยริเริ่มดำเนินการโครงการ “1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด” (One University One Province) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา สู่รูปแบบการบริหารงานวิชาการ “1 คณะ 1 โมเดล” คณะแพทยศาสตร์ ได้สนองนโยบายดังกล่าวจึงได้ทำโครงการสร้างหมู่บ้านต้นแบบ “หมู่บ้านสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ทำให้เกิดพลังทางสังคมในการเป็นพลังสร้างเสริมสุขภาพ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักรู้ถึงพลังของชุมชนในการสร้างนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาสุขภาพ จึงได้กำหนดจัดการการประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” (Social Innovation for Quality of Life Development) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ นวัตกรรมทางสุขภาพ และ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยวิชาการสู่การปฏิบัติจริง เพื่อเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ จากผู้กำหนดนโยบาย ถึงนักวิชาการและผู้ปฏิบัติการในพื้นที่
 2. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ของนักวิชาการทุกระดับ
 3. เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมทางสุขภาพจากงานวิจัยวิชาการสู่การปฏิบัติจริง
ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่จัดประชุมวิชาการ

ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ตั้ง 19 หมู่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ โดยแบ่งเป็น
 • การนำเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่า (Oral presentation)
 • การนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)
 • การนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ระดับปริญญาตรี (Senior project Poster presentation)

 กรอบเวลาที่สำคัญ

กำหนดการ

วัน – เดือน – ปี

การส่งบทความฉบับเต็ม/บทคัดย่อ 1 กรกฎาคม – 14 พฤศจิกายน 2559
ประกาศผลการตอบรับบทความ 20 พฤศจิกายน 2559
ลงทะเบียนออนไลน์ 1 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2559
การจัดพิมพ์บทความวิชาการ 15 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559
อัตราค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนและส่งผลงานพร้อมจองรายการทัศนศึกษา
 • ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 6 ธันวาคม  2559 จำนวน 3,500 บาท
 • นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1,500 บาท
 • นิสิตระดับปริญญาตรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย (สถาบันละไม่เกิน 10 คน)
  **หมายเหตุ นิสิตระดับปริญญาตรี ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับนิสิตปริญญาตรี ได้ที่  http://www.medicine.up.ac.th/?page_id=614%22 หัวข้อ แบบฟอร์มสำหรับนิสิตปริญญาตรี และส่งผลงาน พร้อมใบตอบรับมาที่ คุณรัฎติกาล ศรีชัยอินทร์ E-mail: rsrichaiin@gmail.com โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3317
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

77644

054 466 666 ต่อ 3313 ,3315

images-1

054 466 698

email-icon-2

siqa2559@gmail.com

website-design-icon

http://www.medicine.up.ac.th/

14876294_1351634508181430_1344476110_o14881170_1351634514848096_1272279664_o