คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ตารางการนำเสนอ การประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2

ตารางการนำเสนอ การประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2

14459826_1082583008457122_535205934_n

การประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2

“นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” Social Innovation for Quality of Life Development

วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมพญางำเมือง  มหาวิทยาลัยพะเยา

***********************************************

การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติโดยแบ่งเป็น

 • การนำเสนอผลงานโปสเตอร์

 1. กลุ่มวิจัยเพื่อสุขภาพ

 2. กลุ่มวิจัยจากงานประจำ

 3. กลุ่มวิจัยเชิงพื้นที่

 4. กลุ่มวิจัยระดับปริญญาตรี

 • การนำเสนอประเภทปากเปล่า (กลุ่มที่ 1)

 1. กลุ่มวิจัยเพื่อสุขภาพ

 2. กลุ่มวิจัยจากงานประจำ

 3. กลุ่มวิจัยเชิงพื้นที่

 4. กลุ่มวิจัยระดับปริญญาตรี

@ 2017 school of medicine