ตารางการนำเสนอ การประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2

14459826_1082583008457122_535205934_n

การประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2

“นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” Social Innovation for Quality of Life Development

วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมพญางำเมือง  มหาวิทยาลัยพะเยา

***********************************************

การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติโดยแบ่งเป็น

  • การนำเสนอผลงานโปสเตอร์

  1. กลุ่มวิจัยเพื่อสุขภาพ

  2. กลุ่มวิจัยจากงานประจำ

  3. กลุ่มวิจัยเชิงพื้นที่

  4. กลุ่มวิจัยระดับปริญญาตรี

  • การนำเสนอประเภทปากเปล่า (กลุ่มที่ 1)

  1. กลุ่มวิจัยเพื่อสุขภาพ

  2. กลุ่มวิจัยจากงานประจำ

  3. กลุ่มวิจัยเชิงพื้นที่

  4. กลุ่มวิจัยระดับปริญญาตรี