อัตราค่าลงทะเบียน การประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2

14459826_1082583008457122_535205934_n

การประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2

“นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” Social Innovation for Quality of Life Development

วันที่  7 – 8 ธันวาคม 2559  ณ ห้องประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

อัตราค่าลงทะเบียน

ลงทะเบียนและส่งผลงานพร้อมจองรายการทัศนศึกษา

  • ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 6 ธันวาคม 2559 จำนวน 3,500 บาท

  • นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1,500 บาท

  • นิสิตระดับปริญญาตรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย (สถาบันละไม่เกิน 10 คน)

    ***หมายเหตุ นิสิตระดับปริญญาตรี ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับนิสิตปริญญาตรี ได้ที่ http://www.medicine.up.ac.th/?page_id=614%22 หัวข้อ แบบฟอร์มสำหรับนิสิตปริญญาตรี และส่งผลงาน พร้อมใบตอบรับมาที่ คุณรัฎติกาล ศรีชัยอินทร์
    E-mail: rsrichaiin@gmail.com โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3317 ***