คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ

@ 2017 school of medicine