กำหนดการ การประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2

การประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2

“นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” Social Innovation for Quality of Life Development

วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2559
08.00 – 9.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 9.30 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการโดยท่านนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กล่าวรายงานโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ
พิธีมอบโล่เกียรติคุณ
09.30 – 10.15 น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แนวโน้ม: การส่งเสริมสุขภาพระดับโลกในปีทศวรรษหน้า” (Trend : Global health promotion in the next decade year)
โดย ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย(Dr.Daniel Kertesz, WHO Representative to Thailand)
10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.15 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “แนวโน้ม: การส่งเสริมสุขภาพไทยในปีทศวรรษหน้า” (Trend : Thai health promotion in the decade year)
โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์โสภณ  เมฆธน)
11.15 – 12.00 น. อภิปรายกลุ่ม เรื่อง “Student Engagement to Community Engagement in remote area” ดำเนินการอภิปราย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
(ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) ผู้ร่วมอภิปราย
1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน (นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)
2) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการนวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาสุขภาพจากหน่วยงานราชการ และ นิสิต
– นำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์
1.        กลุ่มวิจัยเพื่อสุขภาพ
2.       กลุ่มวิจัยจากงานประจำ
3.       กลุ่มวิจัยเชิงพื้นที่
4.       กลุ่มวิจัยระดับปริญญาตรี
– นำเสนอผลงานประเภทปากเปล่า (กลุ่มที่ 1)
1.        กลุ่มวิจัยเพื่อสุขภาพ
2.       กลุ่มวิจัยจากงานประจำ
3.       กลุ่มวิจัยเชิงพื้นที่
4.       กลุ่มวิจัยระดับปริญญาตรี
16.00 – 18.00 น. ศึกษาวิถีชีวิตล้านนา นมัสการพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ เที่ยวชมวัดกลางน้ำ วัดติโลกอารามไหว้พญางำเมือง ชมทัศนียภาพกว๊านพะเยา
19.00 – 21.30 น. งานเลี้ยงรับรอง

images-1

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559
08.00 – 9.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 11.00 น. อภิปรายกลุ่ม เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับพันธกิจเพื่อการพัฒนาสู่ชุมชนสุขภาพดี” ผู้ร่วมอภิปราย
1) คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ)
2) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ  อารีมิตร)
3) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล)
4) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมาลา  ชโยดม)
ดำเนินการอภิปราย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)
11.00 – 11.15 น. รับประทานอาหารว่าง
11.15 – 12.00 น. พิธีปิดและมอบรางวัลการนำเสนอผลงาน โดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร)