รูปแบบการจัดทำโปสเตอร์ การประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2

การประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2

“นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” Social Innovation for Quality of Life Development

วันที่  7 – 8 ธันวาคม 2559  ณ ห้องประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ที่นำเสนอภาคโปสเตอร์ จะต้องดำเนินการออกแบบและจัดพิมพ์โปสเตอร์ของท่านเอง (1 เรื่อง ต่อ 1 แผ่น)  เพื่อนำเสนอในภาคโปสเตอร์ ดังนี้

องค์ประกอบการจัดทำโปสเตอร์ 

 1. ชื่อเรื่องชื่อผู้วิจัยและหน่วยงานที่สังกัด /Head & Researcher
 2. บทคัดย่อ /Abstract
 3. บทนำ /Introduction (โดยสังเขป) กล่าวถึง ที่มา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ เหตุผลในการศึกษาหรือแนวคิดทฤษฎีที่ต้องการพิสูจน์ เป็นต้น
 4. วิธีการศึกษา/Methodology สรุปสั้น ๆ ถึงหลักการ กรอบทฤษฎีที่ใช้ การวางแผนสำหรับกระบวนการวิจัย ระบุถึงเครื่องมือที่ใช้ เป็นต้น
 5. ผล การศึกษา/Result ระบุถึงการศึกษาที่สำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา ข้อมูลการค้นพบที่โดดเด่นที่สุดของผลงานที่สามารถใช้ตอบคำถามของงานวิจัยได้ ตรงที่สุด
 6. บทสรุป/Conclusion (โดยสังเขป) กล่าวถึงสิ่งที่ค้นพบจากการวิจัย ความสำเร็จของงานวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้อะไร ประโยชน์ที่ได้ การนำไปใช้ประโยชน์หรือนำไปต่อยอด เป็นต้น
 7. เอกสารอ้างอิง References เลือกเอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น

ลักษณะและขนาดของโปสเตอร์

 1. ขนาดของโปสเตอร์ที่กำหนดคือขนาด (แนวตั้ง) กว้าง 80 เซนติเมตร สูง120 เซนติเมตร
 2. ขนาดตัวอักษร ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หรือ 5 เซนติเมตร หรือ 70 Points (Font Size)
 3. ขนาดตัวอักษรเนื้อหา ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร หรือ 28 Points (Font Size)
 4. เนื้อหา ภายในโปสเตอร์ไม่ควรมีมากเกินไป ควรสรุปเฉพาะใจความสำคัญ ควรกระชับชัดเจนไม่ใช้คำฟุ่มเฟือยควรมีภาพประกอบหรือใช้ตารางและรูปภาพเพื่อ สื่อความหมายแทนข้อความ เป็นต้น

การติดตั้งโปสเตอร์และจัดเก็บโปสเตอร์

 1. ผู้นำเสนอต้องติดตั้งโปสเตอร์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา08.00-18.00 น.
 2. โปสเตอร์ ที่นำเสนอจะติดตั้งไว้ตลอดทั้ง 2 วัน ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ผู้นำเสนอจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อการบรรยายให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ ณ จุดติดตั้งโปสเตอร์ของท่าน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2557 เวลา 00 น. เป็นต้นไป
 3. การจัดเก็บโปสเตอร์เป็นหน้าที่ของนักวิจัยผู้นำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ ผู้นำเสนอผลงานสามารถจัดเก็บโปสเตอร์ได้ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559  ตั้งแต่เวลา 00 น. เป็นต้นไป