กรอบเวลาที่สำคัญ

14459826_1082583008457122_535205934_n

การประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2

“นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” Social Innovation for Quality of Life Development

วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2559  ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

***********************************************

รายการ

กำหนดการ

การส่งบทความฉบับเต็ม/บทคัดย่อ
1 กรกฎาคม – 14 พฤศจิกายน 2559
21 พฤศจิกายน 2559
 
ประกาศผลการตอบรับบทความ
30 พฤศจิกายน 2559
ลงทะเบียนออนไลน์
1 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2559
การจัดพิมพ์บทความวิชาการ
15 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2559