Posts by: admin

ประกาศผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์ จำนวน ๕ อัตรา

ประกาศผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือ…