ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการที่สอบผ่าน โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Intensive English ณ สถาบัน Southbourne School of English เมืองโบร์นมัธ ประเทศอังกฤษ และหลักสูตร English Class ณ สถาบัน Phoenix Academy เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตอบสนองความเป็นสากล ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ได้มอบ Pocket money เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ด้วย  

ประวัติคณบดี

ประวัติคณบดีคณแพทยศาสตร์


ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร

รองอธิการบดี และคณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา


ประวัติการศึกษา - วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - วุฒิบัตร โสต สอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครอง สถาบันปกเกล้า - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก   ผลงาน - พ.ศ. 2536 สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ในโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

- พ.ศ. 2537 ริเริ่มโครงการควบคุมและป้องกันโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย

          - พ.ศ. 2538 ริเริ่มโครงการอนุรักษ์แม่น้ำน้อย จ.สิงห์บุรี แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียปลาตาย

- พ.ศ. 2545-2547 ริเริ่มและดำเนินงานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ

- พ.ศ. 2546 เป็นผู้นำการขับเคลื่อนนโยบาย และเป้าหมาย เมืองไทยแข็งแรง

- พ.ศ. 2553 ริเริ่มโครงการ 1 มหาวิทยาลัย: 1 จังหวัด มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

- พ.ศ. 2555 ริเริ่มโครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

  “ด้วยปิงปองจราจรชีวิต 7 สี” จังหวัดสิงห์บุรี

- พ.ศ. 2556-2558 ริเริ่มโครงการ “หมู่บ้านสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพ

     รัตนราชสุดาฯ” จังหวัดพะเยา

รางวัล - โล่ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - โล่ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร - โล่ศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - โล่ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก - โล่พ่อตัวอย่างแห่งชาติ จังหวัดสิงห์บุรี ในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2550   หน้าที่พิเศษ

- พ.ศ. 2545 ผู้เชี่ยวชาญ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ ชาติ

- พ.ศ. 2547 กรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

- พ.ศ. 2548 คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ

- พ.ศ. 2548 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

- พ.ศ. 2555 ประธานกรรมการขับเคลื่อนด้านสุขภาพและความปลอดภัยอาหาร คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

หน่งที่สคัญ

- พ.ศ. 2532 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

- พ.ศ. 2534 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

- พ.ศ. 2536 ผู้อำนวยการกองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย

- พ.ศ. 2539 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

- พ.ศ. 2540 รองอธิบดีกรมอนามัย

- พ.ศ. 2542 ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข (ด้านพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข)

- พ.ศ. 2545 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

- พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมอนามัย

- พ.ศ. 2547-2549 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สายการศึกษา : กระทรวงศึกษาธิการ

- พ.ศ. 2551 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

- พ.ศ. 2552 รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

- พ.ศ. 2553 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

- พ.ศ. 2557 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  งานด้านการเมือง

- พ.ศ. 2551 ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิชาญ มีนชัยนันท์)

- พ.ศ. 2554 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข (นายวิทยา บุรณศิริ),   (นายแพทย์ประดิษฐ์ สินธวณรงค์)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก