ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

      ปิดความเห็น บน ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา ปณิธาน  วิสัยทัศน์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

พระราชดำรัสใน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก


ปรัชญา:       

“True Success is not in the learning,

but in its application to the benefit of mankind. ”


ปณิธาน:

                                          ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว                         เป็นที่สอง

                                          ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์                        เป็นกิจที่หนึ่ง

                                          ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ                         จะตกมาแก่ท่านเอง

                                          ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพ                      ไว้ให้บริสุทธิ์


วิสัยทัศน์:

                                            “ผลิต Family health team for remote area

                                             เพื่อบริการวิชาการและงานวิจัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

                                             ที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็ง

                                             และสังคมเป็นสุข ภายใน 10 ปี (พ.ศ. 2560-2570)

 

 

 

ประวัติความเป็นมา

      ปิดความเห็น บน ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

                  มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัย ขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงในทุกด้าน

เป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการต่างๆ ที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์โดยเฉพาะภาคเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก

จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูน จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา ที่ประชากรประสบปัญหาภาวะยากจน ปัญหาด้านสุขภาพและด้านสังคม

การขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยสำคัญในการชักนำ ให้เกิดความเจริญที่ยั่งยืน ช่วยบรรเทา และขจัดปัญหาดังกล่าว

  ในปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา จึงได้เปิดรับนิสิตรุ่นแรก จำนวน 93 คน

ในปีต่อมาได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยชุมชน แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพิ่มขึ้น พร้อมกับโอนย้ายนิสิตประมาณ 300 คนไปสังกัดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ จึงได้เปลี่ยนชื่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และได้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิต

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยรับโอนอาจารย์ นิสิตและหลักสูตร มาจากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดทำหลักสูตรใหม่อีก 2 หลักสูตร

คือ หลักสูตร วิชาแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่) และหลักสูตรวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รวมเป็น 5 หลักสูตร พร้อมกับเตรียมการเปิด

สถานผลิตแพทย์ โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการผลิต และการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ควบคู่ไปกับการจัดตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา และเปิดให้บริการเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553

ซึ่งคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 11/ 2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์

ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย และการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา

พ.ศ.2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

                ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการเรียนการสอน จำนวน 8 สาขาวิชา โดยมีสาขาวิชาดังนี้

1. สาขาวิชาแพทยศาสตร์

2. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

3. สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

4. สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน

5. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน

6. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

7. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

8. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

      ปิดความเห็น บน ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

รายชื่อบุคคลในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายบริการ

สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน ๑๑ ราย

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

นางสาวนิภารัตน์ ไชยสาร

นางสาวปริญญาพร ปราชญ์เมธีกุล

นางสาวมัลลิกา แซ่ตั้ง

นางสาวศศิวิมล คำนวล

นางสาววิชุดา ชัยสุวรรณ

นางสาวอัญชุลี แพทย์สมาน

นางสาวรดีวัลย์ พงศ์ปภาวินท์

นางสาวสุกัญญา ไชยยศ

นางสาวสรสวรรค์ ชำนาญยา

๑๐

นางสาวอภิญญา ใจหล้า

๑๑

นางสาวณฐพร ฝึกฝน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

      ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา โดยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

ในวันจันทร์ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยสอบข้อเขียน เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. Continue reading