ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

คณะกรรมการบริหารงานภายในคณะแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
(ประธานกรรมการ)


นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต
(กรรมการ)

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(กรรมการ)

แพทย์หญิงลภัสกรณ์ ยะปะนัน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
(กรรมการ)

นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก
รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลนครพิงค์
(กรรมการ)


นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง
รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลพะเยา
(กรรมการ)

แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช
รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์
(กรรมการ)

แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง
รองคณบดีฝ่ายการแพทย์และสหวิชาชีพ
(กรรมการ)

นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
(กรรมการ)


แพทย์หญิงเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์
ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(กรรมการ)

นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
(กรรมการ)

นายแพทย์วงศ์วัฒน์ เตมียบุตร
อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(กรรมการ)

นายแพทย์คามิน สุทธิกุลบุตร
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
(กรรมการ)


นายศรัณยู พิชัยยา
หัวหน้าสำนักงานคณะแพทยศาสตร์
(เลขานุการ)

นายพิทักษ์ ตันนันตา
บุคลากร
(ผู้ช่วยเลขานุการ)


คณะกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 12/11/2564

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ 1/10/2564

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ 23/8/2564

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ 11/8/2564

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ 4/8/2564

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่ ประจำคณะแพทยศาสตร์ 2564 14/7/2564

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน จำนวน 6 อัตรา สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 26/6/2564

คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ 21/5/2564

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ 5/4/2564

คณะกรรมการประจำหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการประจำส่วนงาน ข้อ 5(4) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 9/2/2564

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 24/11/2564

คณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้รวบยอด หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Comprehensive Test) ประจำปีการศึกษา 2564 16/11/2564

คณะกรรมการติดตามและประเมิน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาต้น ระดับชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2564 8/10/2564

คณะกรรมการติดตามและประเมิน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาต้น ระดับชั้นปรีคลินิก ปีการศึกษา 2564 8/10/2564

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 26/8/2564

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 คณะแพทยศาสตร์ 27/7/2564

คณะกรรมการรายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2564 19/7/2564

คณะกรรมการรายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับชั้นปรีคลินิก ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 19/7/2564

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 5/7/2564

คณะกรรมการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนินการเป็นเลิศ (Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx) 26/6/2564

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN QA สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 26/6/2564

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 15/6/2564

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 27/5/2564

คณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 19/3/2564

คณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้รวบยอด หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Comprehensive Test) ประจำปีการศึกษา 2563 11/3/2564

คณะกรรมการรับเข้านิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 25/2/2564

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 9/2/2564


1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 14 ธันวาคม 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 19 ตุลาคม 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 16 กันยายน 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 20 สิงหาคม 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 4 สิงหาคม 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 22 เมษายน 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 29 มกราคม 2564

© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่