ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการเตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

          เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับทีมวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยอาจารย์แพทย์ บุคลากรสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ บุคลากรสำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเพื่อให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ได้รับทราบและเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)สำหรับองค์กร

โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ำเงิน จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดี และนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ภาพรวมของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร ระดับพัฒนาการองค์กร รูปแบบหัวข้อของเกณฑ์และมิติการพัฒนาองค์กร แนวคิดหลักของการพัฒนาองค์กร EdPEx Framework และโครงร่างองค์กร (Organization Profile) รวมถึงบรรยายองค์ประกอบทั้ง 7 หมวด : หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 กลยุทธ์ หมวด 3 ลูกค้า หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ หมวด 5 บุคลากร หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ หมวด 7 ผลลัพธ์

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/12/2564 11:01:29

© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่