ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการสัมมนาฝึกอบรมการวางแผนกลยุทธ์ และการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

          เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาฝึกอบรมการวางแผนกลยุทธ์ และการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม

ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ รองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร การทำ SWOT Analysis การเชื่อมโยง SWOT Analysis กับกลยุทธ์ การถ่ายทอดกลยุทธ์ การกำหนดตัวชี้วัด การทบทวนและปรับปรุงแผน และการตรวจประเมินการดำเนินยุทธศาสตร์ขององค์กร และสาเหตุที่ทำให้การดำเนินยุทธศาสตร์ล้มเหลว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากบุคลากรสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ บุคลากรสำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/12/2564 10:22:07

© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่