ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการสัมมนาฝึกอบรมการวางแผนกลยุทธ์ และการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

     เมื่อวันที่ 17 และ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาฝึกอบรมการวางแผนกลยุทธ์ และการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม

     ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการ แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์ ความสำคัญของการวิเคราะห์โครงการทางการเงิน กระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การประมาณการเงิน เทคนิคการประเมินความคุ้มค่า และการกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ ทั้งนี้ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ผ่านร่วมกับผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากบุคลากรสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ บุคลากรสำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/12/2564 13:20:39

© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่