ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการบ่มเพาะงานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research (R2R)

วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2565 คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการบ่มเพาะงานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research (R2R) ระยะที่ 1 ณ ห้อง OPD3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย อาจารย์แพทย์ บุคคลากรสำนักงานคณะฯ และบุคลาการทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมหมาย คชนาม ผู้จัดการสำนักงานวิจัยและสถิติ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ความหมายการวิจัย ประเภทการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ตัวแปรและการวัด ขอบเขต การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดการวิจัย ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง และการเขียนโครงร่างวิจัย ทั้งนี้ วิทยากรได้ให้คำปรึกษาการเขียนงานวิจัยให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการจัดโครงการบ่มเพาะงานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research(R2R) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เจตคติและทักษะการวิจัยที่ถูกต้อง ให้สามารถทำวิจัยและอ่านผลงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ ผลิตผลงานวิจัย R2R ให้แก่หน่วยงาน และผลิตผลงานวิจัยและบทความวิชาการที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/2/2565 11:12:55

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่