ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ เข้านิเทศงานและติดตามนิสิต การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 19, 20 และ 24 พฤษภาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ นำโดย แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และอาจารย์ทัศนีย์ ศรีโพธิ์ อาจารย์สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เข้านิเทศงานและติดตามนิสิต การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ โรงพยบาลปง โรงพยาบาลเชียงคำ โรงพยาบาลแม่ใจ จังหวัดพะเยา และโรงพยาบาลแม่ลาว โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/5/2565 15:21:59

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่