ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

     เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง UB001 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัธ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ โดยมีกิจกรรมดังนี้ แนะนำบุคคลากร ภาพรวมด้านวิชาการ และงานพัฒนาคุณภาพนิสิตของคณะแพทยศาสตร์ รวมทั้งแนะนำรายละเอียดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจนสำเร็จการศึกษา และศิษย์เก่าแต่ละหลักสูตรร่วมพูดคุยประสบการณ์ทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษากับนิสิตใหม่
     ทั้งนี้ได้เชิญบุคลากรจากศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ หัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนา และทีม ให้การบรรยายเกี่ยวกบการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ และบุคลากรจากงานทุนการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ นางสาวกลางวารี ไชยวุฒิ หัวหน้างานทุนการศึกษา ให้การบรรยายเกี่ยวกับการกู้ยืม กยศ. กรอ. สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/6/2565 10:15:27

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่