ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการ "การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic Review and Meta-Analysis)"

     เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการ "การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic Review and Meta-Analysis)" ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จัดทำเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ สามารถริเริ่มงานวิจัยทางด้านการทบทวนวรรณกรรมการวิเคราะห์อภิมาน และผลิตผลงานวิจัยและบทความวิชาการที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

     ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "แนวคิดการสังเคราะห์งานวิจัยและการวิเคราะห์อภิมาน ขั้นตอนการวิจัย และการกำหนดปัญหาวิจัย ข้อมูล และการสร้างแบบบันทึกข้อมูล การคำนวณค่าขนาดอิทธิพล (Effect size)และทำกิจกรรม Workshop: Searching the literatures & Study selection & Data extraction & Quality assessment" ทั้งนี้ ได้ให้คำปรึกษาการเขียนงานวิจัยของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/6/2565 11:23:12

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่