ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


คณบดีคณะแพทยศาสตร์
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี (ประวัติ)

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

แพทย์หญิงลภัสกรณ์ ยะปะนัน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา

แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช

รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์

แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง

รองคณบดีฝ่ายการแพทย์และสหวิชาชีพ

นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์

อาจารย์ชลวัชร ชัยชาญ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพองค์กร

แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา

นายแพทย์วรัญญู เหงี่ยมไพศาล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และกิจการนิสิต

แพทย์หญิงพรสุดา กฤติกาเมษ

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์

แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธ์

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์

นางวิไลรัตน์ ปิงเมือง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการพยาบาล

เภสัชกรธราดล โพธิษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการปฐมภูมิ
© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่