ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

วิจัยและบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวทั้งหมดความรุ้สู่ชุมชน/บทความวิชาการ/งานวิจัย | ข่าวทั้งหมดโครงสร้างส่วนงานวิจัย และบริการวิชาการ
แหล่งทุนวิจัย

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดำเนินโครงการวิจัย

คู่มือการใช้งานระบบ UPRM สำหรับนักวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา

คู่มือการดำเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะผ่านระบบ UPRM สำหรับนักวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา

คู่มือการดำเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ ผ่านระบบ UPRM สำหรับผู้ประสานงานคณะ

คู่มือการดำเนินโครงการวิจัยบริการวิชาการ โดยใช้งบประมาณส่วนตัว ผ่านระบบ UPRM มหาวิทยาลัยพะเยา

คู่มือการดำเนินโครงการวิจัยบริการวิชาการ โดยใช้งบประมาณแหล่งทุนภายนอก

คู่มือการดำเนินการขอเบิกเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์

คู่มือการใช้งานระบบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
ที่ ชื่อ ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่
1. นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี Knowledge of COVID-19 and Its Relationship with Preventive Behaviors and Vaccination among Adults in Northern Thailand’s Community, Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19(3), 1521. https://doi.org/10.3390/ijerph19031521
Health Behavior, Level of Hemoglobin A1c, and Quality of Life Among Agricultural Workers of Various Ethnicities in Thai Border Communities, Front. Med., 15 February 2022. https://doi.org/10.3389/fmed.2022.796955
ที่ ชื่อ ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่
1. นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี Factors Associated with Health Literacy, Self-Efficacy, Social Support, and Oral Health Care Behaviors Among Elderly in Northern Border Community Thailand , Clinical interventions in aging 2021 Jul 22;16:1427-1437. doi: 10.2147/CIA.S320900. eCollection 2021.
Effects of a social support family caregiver training program on changing blood pressure and lipid levels among elderly at risk of hypertension in a northern Thai community. PLoS ONE. November 30, 2021. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0259697
รูปแบบการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ของนิสิตรายวิชาการสาธารณสุข. วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข (2564)
ที่ ชื่อ ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่
1. ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง Benjankul supplementation improves hepatic fat metabolism in high-fat diet-induced obese rats. Tropical Journal of Pharmaceutical Research April 2020; 19 (4): 797-803. DOI: 10.4314/tjpr.v19i4.17
2. นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของบุคลากรและนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข (2563)
ที่ ชื่อ ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่
1. ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง Rice bran water extract prevents cardiac lipid accumulation and oxidative damage in rats fed a high-fat diet. Maejo Int. J. Sci. Technol. 2019, 13(02), 96-109.
2. นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี การรับรู้คุณภาพ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่กาโทกหวาก อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วารสารสุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพ (2562)
ที่ ชื่อ ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่
1. ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง Anti-insulin resistant effect of ferulic acid on high fat diet-induced obese mice. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. (2018) doi: 10.4103/2221-1691.248098
2. นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี 1. The Accuracy of the Edmonton Symptom Assessment System for the Assessment of Depression in Patients With Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. The American journal of hospice & palliative care.(2018)
2.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นในจังหวัดพะเยา. วารสารวิจัยสาธารณสุขน่าน (2561)
3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา (2561).
บริการวิชาการแบบฟอร์ม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบงานวิจัย
© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่