ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

การรับเข้าศึกษา TCAS 65

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track)

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track)

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)


ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตานักเรียนเรียนดี) ปีการศึกษา 2565 ปิดรับสมัครแล้ว


การรับเข้า โครงการนักเรียนเรียนดี
ผู้มีสิทธิ์สมัคร - นักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ
- เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัครฯ หน้าที่ 2
คุณสมบัติเฉพาะ - GPAX 5 ภาคเรียน (ขั้นต่ำ) 3.00
- มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีค่าดัชนีมวลกาย ไม่น้อยกว่า 18.5 และไม่เกิน 24.9 (เพศหญิงมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร และเพศชายมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร)
- เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัครฯ หน้าที่ 6
วันตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลการสมัคร ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th วันที่ 10-11 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th วันที่ 14 มกราคม 2565

วันสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) วันที่ 22 มกราคม 2565

1. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เวลา 10.00 น.
2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail ของตนเอง
ไปยัง E-mail: benjapa.ja@up.ac.th ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565
และคณะจะตอบกลับ ภายใน วันที่ 21 มกราคม 2565
ทั้งนี้ กรณีผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ได้รับ E-mail ตอบกลับ หรือมีปัญหาและข้อสงสัย
สามารถติดต่อได้ที่ 08 8749 4017

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และยืนยันสิทธิ์ในระบบของ ม.พะเยา วันที่ 25 มกราคม 2565 : ประกาศรายชื่อ คลิก
วันที่ 26-28 มกราคม 2565 : ยืนยันสิทธิ์ในระบบของ ม.พะเยา
ได้ที่ : www.admission.up.ac.th
ยืนยันสิทธ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ www.student.mytcas.com วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
วันชำระค่ายืนยันสิทธ์เข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2565
รอบที่ 2
รับสมัคร วันที่ 14 ก.พ. - 31 มี.ค. 65

รอบที่ 3
รับสมัคร วันที่ 2 - 10 พ.ค. 65

ปฏิทินการรับสมัคร
กำหนดการรับรายงานตัวนิสิตใหม่
© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่