คณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง "OPEN UP"

รศ.ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการและบริหาร

ประวัติ

ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี

รองคณบดี

ฝ่ายการแพทย์แผนตะวันออก

ประวัติ

นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก

รองคณบดี

ฝ่ายศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

รพ.นครพิงค์

ประวัติ

แพทย์หญิงจิราพร ภัทรนุธาพร

รองคณบดี

ฝ่ายศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.พะเยา

ประวัติ

สายตรงคณบดี

วีระพล จันทร์ดียิ่ง, ศ. นพ.

โทร 054 466 666 ต่อ 3316
Email : verapol.c@gmail.com

ประวัติคณบดี

95

ข้อมูลบุคลากร

สายวิชาการ

75

ข้อมูลบุคลากร

สายบริการ

การศึกษา

วิจัย

สาขาวิชา

บุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ

การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สหกิจศึกษา

กิจกรรม

ศูนย์บริการฯ

เอกสารดาวน์โหลด

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
 • วท.บ.สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ
 • วท.บ.สาขาวิชาอนามัยชุมชน
 • วท.บ.สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • วท.บ.สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • วท.บ.สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา ระยะเวลาศึกษา 5 ปี

 • วท.บ.สาขาวิชาอนามัยชุมชนและหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • วท.บ.สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • วท.บ.สาขาวิชาอนามัยชุมชนและหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 • วท.บ.สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 • วท.บ.สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 • วท.บ.สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา ระยะเวลาศึกษา 6 ปี

 • หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

หลักสูตรระดับปริญญาโท

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) แผน ก แบบ ก2
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) แผน ข

ผู้สนใจเข้าศึกษา

 • 1 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

 • 2 ระดับปริญญาตรี

 • 3 ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ

 • 4 บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ภาพกิจกรรม