รายการใหม่แกะกล่อง "OPEN UP"

รศ.ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการและบริหาร

ประวัติ

ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี

รองคณบดี

ฝ่ายการแพทย์แผนตะวันออก

ประวัติ

นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก

รองคณบดี

ฝ่ายศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

รพ.นครพิงค์

ประวัติ

แพทย์หญิงจิราพร ภัทรนุธาพร

รองคณบดี

ฝ่ายศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.พะเยา

ประวัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
 • วท.บ.สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ
 • วท.บ.สาขาวิชาอนามัยชุมชน
 • วท.บ.สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • วท.บ.สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • วท.บ.สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา ระยะเวลาศึกษา 5 ปี

 • วท.บ.สาขาวิชาอนามัยชุมชนและหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • วท.บ.สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • วท.บ.สาขาวิชาอนามัยชุมชนและหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 • วท.บ.สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 • วท.บ.สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 • วท.บ.สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา ระยะเวลาศึกษา 6 ปี

 • หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

หลักสูตรระดับปริญญาโท

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) แผน ก แบบ ก2
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) แผน ข

ผู้สนใจเข้าศึกษา

 • 1 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

 • 2 ระดับปริญญาตรี

 • 3 ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ

 • 4 บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

สาขาวิชาอนามัยชุมชน

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ