สายตรงคณบดี

วีระพล จันทร์ดียิ่ง, ศ. นพ.

โทร 054 466 666 ต่อ 3316
Email : verapol.c@gmail.com

ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม

รองคณบดีวิชาการและฝ่ายบริหาร

ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี

รองคณบดีฝ่ายการแพทย์แผนตะวันออก

นายแพทย์ธํารง หาญวงศ์

รองคณบดีฝ่ายศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

รพ.นครพิงค์

แพทย์หญิงจิราพร ภัทรนุธาพร

รองคณบดีฝ่ายศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.พะเยา

maxresdefault

เกี่ยวกับคณะแพทยศาสตร์

เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย และการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Read more
คณะแพทยศาสตร์

จัดการเรียนการสอน

ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการเรียนการสอน จำนวน 14 หลักสูตร

Read more
Call us3

Call us

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 Tel. 0 5446 6666 Fax. 0 5446 6698

Read more

ผู้สนใจเข้าศึกษา

  • 1 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

  • 2 ระดับปริญญาตรี

  • 3 ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ

  • 4 บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)

ผู้สนใจเข้าศึกษา

Email : admission@up.ac.th
เบอร์โทร : 0 5446 6666 ต่อ 1270-3

GET STARTED