การศึกษา

การศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การรับบุคคลเข้าการศึกษา

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลา 6 ปี หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลา 4 ปี การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ระยะเวลาศึกษา 5 ปี  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ระยะเวลาศึกษา 6 ปี และระดับปริญญาโท

ช่องทางการติดต่อ

ช่องทางการติดต่อ
– กลุ่มงานบริการการศึกษา
ที่อยู่ ชั้น 1 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 0-5446-6666-3458
– กลุ่มงานกิจการนิสิต
ที่อยู่ ชั้น 1 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 0-5446-6666-3458
– นักวิชาการประจำาสาขาวิชา
ที่อยู่ ชั้น 1 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 0-5446-6666-3458

การรับรองหลักสูตรการศึกษา หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลา 6 ปี

 • หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลา 4 ปี

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
 • หลักสูตรวิทนาศาสตร์บัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ระยะเวลาศึกษา 5 ปี

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ระยะเวลาศึกษา 6 ปี

 • หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

ระดับปริญญาโท

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

การรับรองหลักสูตร


คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”