คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์

คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์

1.คณบดีคณะแพทยศาสตร์ประธานกรรมการ
2.รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหารรองประธานกรรมการ
3.รองคณบดีฝ่ายการแพทย์แผนตะวันออกกรรมการ
4.รองคณบดีฝ่ายศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลพะเยากรรมการ
5.รองคณบดีฝ่ายศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลนครพิงค์กรรมการ
6.หัวหน้าสาขาวิชาแพทยศาสตร์กรรมการ
7.หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนกรรมการ
8.หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์กรรมการ
9.หัวหน้าสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์กรรมการ
10.หัวหน้าสาขาวิชาพยาธิวิทยากรรมการ
11.หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยชุมชนกรรมการ
12.หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมกรรมการ
13.หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกรรมการ
14.หัวหน้าสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพกรรมการ
15.นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์เลขานุการ
16.นางสาวชไมพร ใหม่ไชยาผู้ช่วยเลขานุการ

 

Designers

  • Tips & Tutorials
  • Inspiration gallery
  • Site of the day

Developers

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. edit to change text.

  • Add-ons & extensions
  • GitHub project
  • API for developers

คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”