คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์

คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
ประวัติการศึกษาสูงสุด: FRCP (London)
Fellow of Royal College of Physicians of London,
United Kingdom
ห้อง MD 1205 เบอร์ภายใน 3316
>>ข้อมูลประวัติ<<

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและบริหาร
ห้อง MD 1206 
เบอร์ภายใน 3314
ข้อมูลประวัติ
ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี
รองคณบดี
ฝ่ายการแพทย์แผนตะวันออก
ห้อง MD 3106 
เบอร์ภายใน 3470
ข้อมูลประวัติ
รองคณบดี
ฝ่ายศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
โรงพยาบาลพะเยา
ข้อมูลประวัติ
นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก
รองคณบดี
ฝ่ายศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
โรงพยาบาลนครพิงค์
ข้อมูลประวัติ
ผศ.ดร.สมชาย จาดศรี
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการสาธารณสุข
ห้อง MD 3101 
ข้อมูลประวัติ
ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
ห้อง MD 1103 
ข้อมูลประวัติ
ผศ.ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ห้อง MD 3101 
ข้อมูลประวัติ
นพ.ชาญชัย พจมานวิพุธ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ข้อมูลประวัติ
แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธ์ุ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
ข้อมูลประวัติ
  
ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายนโยบายและแผน
ห้อง MD 2101 
ข้อมูลประวัติ
  

คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”