คำสั่ง

คำสั่ง

คำสั่ง ที่  เรื่อง downloads
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1046/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย ด้านการบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยพะเยา downloads
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๔๙๑/๒๕๖๒ แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ downloads
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๔๙๒/๒๕๖๒ อนุมัติให้ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ลาออกจากหัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ downloads

คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”