คุณธรรมและความโปรงใสในการทำงาน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน คณะแพทยศาสตร์

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ
มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อ เบอร์โทรหน่วยงานภายใน ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”